Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Διακήρυξη και ψήφισμα Προσωρινής Κυβέρνησης Ραδοβιζίου και Τζουμέρκων 28ης Μαρτίου 1878


Με την ευκαιρία του εορτασμού της 25ης Μαρτίου και σε απόδοση τιμής στους προγόνους μας που αγωνίστηκαν για τη Λευτεριά της Ελλάδας, δημοσιεύουμε τη διακήρυξη της προσωρινής Κυβέρνησης Ραδοβιζίου και Τζουμέρκων του έτους 1878.
Η επιστολή  μας τέθηκε υπόψη από τους απογόνους του Προέδρου της Αναγνώστη Μαυρογιάννη που έχουν το χειρόγραφο και τους ευχαριστούμε θερμά.
Μπορεί σήμερα να περνάμε δύσκολες μέρες, διαβάζοντας όμως τη διακήρυξη των προγόνων μας αντλούμε δύναμη  και σίγουρα θα ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία, αρκεί να αφήσουμε στην άκρη προσωπικά συμφέροντα και επιδιώξεις και να αγωνιστούμε για το κοινό καλό.

Ακολουθεί ακριβές αντίγραφο…………………………………………………………….

Εν Ξεροκάμπω  Βελενζικού τη 28 Μαρτίου 1878

                                    Η
        Προσωρινή Κυβέρνησις του Ραδοβιζίου
                          και  Τζουμέρκων

          και οι οπλαρχηγοί των επαναστατικών
                                σωμάτων

                                    Προς
Την ελευθέραν  Πατρίδα και τας Ευρωπαικάς  Δυνάμεις

Εν μέσω του επαναστατικού στρατοπέδου και ενώπιον τετρακοσίων επαναστατών, οι οποίοι παραδέχονται και επιδοκιμάζουν τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Διακηρύττομεν και ψηφίζομεν

Ότι κατόπιν των φοβερών δεινοπαθημάτων, τα οποία υποφέραμεν και υποφέρομεν  παρά των Τούρκων, της γενικής καταστροφής των χωρίων ημών, της διαρπαγής των περιουσιών μας, του χυθέντος αίματος των αθώων τέκνων και γυναικών μας, εκ των όσα διέφυγον τον θάνατον πλανώνται εις τα όρη, άστεγα και άνευ τροφής, αποθνήσκοντα εκεί εκ της πείνης και του ψύχους:

1ον. Ότι είναι αδύνατον και να ζήσωμεν πλέον με τους Τούρκους.

2ον. Ότι θα μείνωμεν εις τα όπλα μέχρις ότου και ημείς και τα τέκνα μας, επιτύχομεν τους πόθους και την επιθυμίαν την οποίαν διά των όπλων και του αίματος και ημών και των τέκνων ημών εδηλώσαμεν και δηλούμεν, ήτοι  την απόσεισιν του Τουρκικού ζυγού και την μετά της ελευθέρας Ελλάδος ενωσίν μας.

3ον. Ότι διαμοιράζομεν την εθνικήν γην , μεταξύ των επαναστατών.

4ον. Ότι αν η Αγία Τριάς και η Παναγία βοηθήσει την επανάστασιν και εκπληρωθώσιν οι πόθοι μας και ίδωμεν την πατρίδα ελευθέραν, θα δώσωμεν πάσαν συνδρομήν και αμοιβήν και θα αναλάβωμεν δημοσία δαπάνη την διατήρισην και την ανατροφήν των ορφανών τέκνων και γυναικών των πεσόντων εις τας μάχας.

5ον. Εκφράζομεν την βαθείαν ημών ευγνωμοσύνην προς την ελευθέραν Ελλάδα διά την βοήθειαν την οποία μας παρέχει, και τους γενναίους εθελοντάς της ελευθερίας, οίτινες έρχονται να συνταυτίσωσι την τύχην των μεθ΄ημών και να χύσωσι το αίμα των υπέρ της απελευθερώσεως της τυρρανούμενης πατρίδος μας.
6ον. Παραδίδομεν τα τέκνα και τας γυναίκας μας εις τα φιλάνθρωπα αισθήματα των αδελφών μας ελευθέρων Ελλήνων, ήσυχοι ότι θα λάβουσι πάσαν περίθαλψιν.

7ον. Κηρύττομεν πόλεμον εξοντώσεως κατά της Τουρκικής Κυριαρχίας και προσκαλούμεν πάντας τους αδερφούς Ηπειρώτας να λάβωσι τα όπλα κατά του κοινού εχθρού και να μας συντρέξωσιν εις το πατριωτικόν έργον το οποίο ανελάβομεν .

8ον. Ανομολογούμεν τον σύνδεσμον της επαναστάσεως Θεσσαλίας Μακεδονίας Κρήτης και Ηπείρου και παρακαλούμεν τους αδελφούς επαναστάτας να μας δώσωσι  πάσαν συνδρομήν, την οποίαν είναι δυνατόν να μας δώσωσι, δηλούντες ότι είμεθα πρόθυμοι να ενεργήσωμεν ό,τι δυνάμεθα και ήθελον μας ζητήση.

9ον. Ικετεύομεν την φιλανθρωπίαν της ελευθέρας πατρίδος και των ευρωπαϊκών δυνάμεων να προστατεύσωσι τα τέκνα μας κατά των ωμοτήτων των Τούρκων και να βοηθήσωσι ημάς.

(Ανεγνώσθη ενώπιον τετρακοσίων επαναστατών εν μέσω βαθίας συγκινήσεως και επευφημιών , ιδία εις τα μέρη τα κηρύττοντα την ένωσιν της ελευθέρας Ελλάδος, εδηλώθη ότι τα ανωτέρω, είναι και η αληθής έκφρασις των πόθων των Οπλαρχηγών και των επαναστατών, οίτινες κατέχουσι θέσεις μακράν εις Σκουλικαριά και αλλαχού και δεν ήτο δυνατόν να προσέλθωσι  και υπεγράφη).

Εν  Ξεροκάμπω Βελενζικού
            Η Προσωρινή Κυβέρνησις Ραδοβιζίου και Τζουμέρκων
και οι Οπλαρχηγοί των επαναστατικών σωμάτων και  ετέθη η σφραγίς.

Πρόεδρος Προσωρινής Κυβερνήσεως                  Οι Οπλαρχηγοί
Αναγνώστης Μαυρογιάννης                                    Εμ.Κορυτσάης

Μέλη
….Παπαδόπουλος                                     (έπονται δυσανάγνωστες
Γιόργις Κοσσυβάκης                                     υπογραφές…)Παρακαλούμεν την φιλοπάτριδα δημοσιογραφίαν της Ελλάδος να δεχθή και καταχωρίση το παρόν.
Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Κυβερνήσεως
Υπογραφή/Σφραγίς