Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Έναρξη Λειτουργίας Μητρώου Πολιτών.

Σχετ : Εγκύκλιος 1/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών & Ηλ. Διακυβέρνησης.
                 
                 Επικείμενης της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών την 22 Ιανουαρίου σας γνωρίζουμε ότι:
                             Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ                 
                1. Από την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ  έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η μετάπτωση δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών.
                2. Στο διάστημα αυτό παύει να διενεργείται οποιαδήποτε  ενημέρωση στα Δημοτολόγια των Δήμων της Χώρας  που αφορά σε εγγραφές , διορθώσεις , διαγραφές, συμπλήρωση στοιχείων,μεταβολές αστικής κατάστασης, ενημέρωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αφορά στην καταχώρηση είτε στα βιβλία δημοτολογίου είτε στις τοπικές βάσεις δημοτολογίων.
                3. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διενεργηθείμόνον εγγραφή ανήλικου σε οικογενειακή μερίδα στα χειρόγραφα βιβλία του δημοτολογίου, από τα οποία – σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις – θα εκδοθεί πιστοποιητικό, εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη αίτηση του πολίτη η οποία θα εξεταστεί ως προς το κατεπείγον αυτής από τον οικείο Δήμο.
                4. Το Μητρώο Πολιτών θα λειτουργήσει από 22 Ιανουαρίου 2018.
                                  
Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ
                1. Παράλληλα  από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00μ.μ.έως και την 21η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15.00 μ.μ. παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ)και ως εκ τούτου δεν καταχωρίζεται καμία ληξιαρχική πράξη σε αυτό και δεν εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.
                2. Για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η μετάπτωση δεδομένων του συστήματος, δηλαδή από 17 Ιανουαρίου 2018 έως και 21 Ιανουαρίου 2018, η καταχώρηση των ληξιαρχικών θα γίνεται σε «χειρόγραφα»ληξιαρχικά βιβλία του άρθρου 8 του ν. 344/1976.
                3. Όταν οι πολίτες αιτούνται Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων θα χορηγούνται φωτοαντίγραφα από τα ήδη υπάρχοντα Ληξιαρχικά Βιβλία , είτε αυτά είναι τα χειρόγραφα ληξιαρχικά βιβλία προ  της έναρξης λειτουργίας του ΠΣΛΗΠ (προ Μαΐου 2013) είτε τα εκτυπωμένα φύλλα του ΠΣΛΗΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: